Pirmdiena, 18. jūnijs

Sintēzes ziņojums “Personu, kurām atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību, izraidīšana: izaicinājumi un labā prakse”

Eiropas migrācijas tīkls (turpmāk – Tīkls) ir sagatavojis sintēzes ziņojumu “Personu, kurām atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību, izraidīšana: izaicinājumi un labā prakse”. Sintēzes ziņojums izstrādāts pamatojoties un 25 Tīkla nacionālo kontaktpunktu ziņojumiem par situāciju dalībvalstīs.

Ievērojami palielinoties patvēruma pieteikumu skaitam Eiropas Savienībā un ņemot vērā iespaidīgo atšķirību starp personu skaitu, kurām izsniegts izbraukšanas rīkojums un reāli izraidīto personu skaitu, ziņojumā apkopota informācija par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras dalībvalstis, izraidot personas, kurām atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību.