Trešdiena, 14. aprīlis

Ziņojums par bērniem migrācijā

Kā dalībvalstis nodrošina bērnu aizsardzību migrācijas procedūrās un kādi pasākumi ir ieviesti attiecībā uz aizbildnību, izmitināšanu, pāreju uz pilngadību un daudziem citiem aspektiem? Šis  Eiropas Migrācijas tīkla ziņojums atklāj, ka 2019. gadā tika īstenoti ieteikumi, kas izklāstīti Eiropas Komisijas 2017. gada paziņojumā par bērnu aizsardzību migrācijas jomā.

Eiropas Komisijas 2017. gada paziņojumā ir noteikti pasākumi, lai stiprinātu visu migrantu bērnu aizsardzību Eiropas Savienības un valstu līmenī. EMT ziņojumā ir sniegta salīdzināma informācija un piemēri no 26 valstīm par galvenajām jomām, kas noteiktas 2017. gada paziņojumā, tostarp par identifikāciju, aizsardzību, uzņemšanu, statusa noteikšanas procedūrām, izmitināšanu, aizbildnību un nepilngadīgo integrāciju. Ziņojums atspoguļo situāciju dalībvalstīs un Norvēģijā 2019. gadā.

Kā norādīts 2017. gada paziņojumā, migrantu bērni, kas šķērso robežas, vienmēr ir jāidentificē un jāreģistrē kā bērni, un viņiem jāsaņem atbalsts no īpaši apmācīta personāla. Paziņojumā arī ir ierosināti galvenie pasākumi, lai nodrošinātu drošus un atbilstošus uzņemšanas apstākļus un ātru aizbildņu iecelšanu visiem nepilngadīgajiem bez pavadības. Galvenie EMT ziņojuma secinājumi liecina, ka lielākajā daļā valstu ir paredzēts, ka nepilngadīgo identifikācijas un reģistrācijas procedūrā jāpiedalās amatpersonai ar atbilstošu apmācību, un robežsargiem/policijas darbiniekiem jānodrošina īpaša apmācība. Bērni, kuri pieprasa patvērumu kopā ar ģimeni, parasti tiek izmitināti patvēruma meklētāju uzņemšanas telpās, kamēr nepilngadīgie bez pavadības parasti ir izmitināti īpašos uzņemšanas centros. Lielākā daļa dalībvalstu nodrošina aizbildni vai pārstāvi nepilngadīgajam bez pavadības, kas reģistrēti patvēruma sistēmā, pusē no šīm dalībvalstīm šis atbalsts ir pieejams arī nepilngadīgajiem bez pavadības, kas reģistrēti citās migrācijas procedūrās.

2017. gada paziņojumā uzsvērta agrīnas integrācijas nozīme. EMT ziņojumā konstatēts, ka dalībvalstīm kopumā nav īpašas politikas vai stratēģijas migrantu izcelsmes nepilngadīgo integrācijai. Tomēr dažās dalībvalstīs tiek īstenotas valsts programmas, kas veicina migrantu bērnu integrāciju, un 2019. gadā tika ziņots par zināmu progresu. Paziņojumā par 2017. gadu arī uzsvērts, ka bērnu administratīvajai aizturēšanai migrācijas jautājumos vienmēr jābūt saskaņā ar ES tiesību aktiem, ko piemēro tikai ārkārtas apstākļos pēc iespējas īsākā laikā. Saskaņā ar EMT ziņojumu, vairākās ES dalībvalstīs ir likumīgi atļauts aizturēt nepilngadīgos bez pavadības un nepilngadīgos ar ģimenēm, lai gan tas tiek īstenots tikai kā galējais līdzeklis un ar stingriem aizsardzības pasākumiem, lai aizsargātu bērna labklājību.

EMT ziņojumā no dalībvalstīm apkopotā informācija galvenokārt attiecas uz dalībvalstu ieviestajiem likumdošanas, politikas un prakses aspektiem. Ziņojumā iekļauti nevalstisko organizāciju papildu materiāli palīdz ilustrēt dažas no praksē aktuālajām problēmām.

EMT sintēzes ziņojumu par bērniem migrācijā skatīt šeit.

Tāpat ir pieejams EMT politikas pārskats par bērniem migrācijā aizsardzību.