EMN

Eiropas migrācijas tīklā saņemto ad-hoc jautājumu apkopojums 2020. gada decembris – 2021. gada augusts

Eiropas migrācijas tīklā saņemto ad-hoc jautājumu apkopojums par periodu no 2020. gada decembra līdz 2021. gada augustam:

Gadījumi, kad ar vīzām saistītā informācija nav iekļauta Vīzu informācijas sistēmāCases when information related to visas is not included in the Visa Information System (VIS) Lejuplādēt
Uzturēšanās atļauju ļaunprātīga izmantošana studiju vajadzībām; Ļaunprātīgas izmantošanas novēršana (pirms ierašanās)Misuse of authorisations for study purposes; Prevention of misuse (pre-arrival) Lejuplādēt
EMT politikas pārskatam par uzturēšanās atļauju ļaunprātīgu izmantošanu studiju vajadzībām: Vispārīgi jautājumi (pirms un pēc ierašanās) un ļaunprātīgas izmantošanas novēršana (pirms ierašanās) (1. daļa)EMN inform on misuse of authorisations for study purposes: General Questions (pre- and post-arrival) and prevention of misuse (pre-arrival) (Part 1) Lejuplādēt
Migrācijas riska analīzeMigration risk analysis Lejuplādēt
Sezonāli pieprasījumi pakalpojumiem uz vietasSeasonal requests for an on-site servicesLejuplādēt
EMT politikas pārskatam prasmju mobilitātes partnerībāmEMN inform on Skills mobility partnshipsLejuplādēt
Metodes, ko izmanto, lai pārbaudītu ģimenes attiecības, identificējot starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju mazāk aizsargātību uzņemšanas laikāMethods used for verifying family relationship when identifying the vulnerability of applicants for international protection during receptionLejuplādēt
Izcelsmes dokumentu pārbaudes veikšanaPerforming checks on breeder documentsLejuplādēt
Ilgtermiņa iedzīvotāju un vienotās atļaujas direktīvu pārskatīšanas ietekmes novērtējums (1. daļa – Pastāvīgo iedzīvotāju direktīva)Impact assessment on revision of the Long-term Residents and Single Permit Directives (Part 1 – Long-term residents Directive) Lejuplādēt
Ilgtermiņa iedzīvotāju un vienotās atļaujas direktīvu pārskatīšanas ietekmes novērtējums (2. daļa – Vienota atļauju direktīva)Impact assessment on revision of the Long-term Residents and Single Permit Directives (Part 2 – Single Permit Directive) Lejuplādēt
Digitālās nomadu vīzasDigital Nomad Visas Lejuplādēt
Mākslīgā intelekta vai jaunu tehnoloģiju izmantošana izmitināšanas vietāsUse of artificial intelligence or new technologies in reception facilitiesLejuplādēt
Sankcijas un naudas sodi, ko piemēro pārvadātājiemApplicable sanctions and fines to carriers Lejuplādēt
Mazāk aizsargātības noteikšana starptautiskās aizsardzības procedūrā 1. daļaDetection of vulnerabilities in the international protection procedure Part 1 Lejuplādēt
Mazāk aizsargātības noteikšana starptautiskās aizsardzības procedūrā 2. daļaDetection of vulnerabilities in the international protection procedure Part 2 Lejuplādēt  
Papildus  ceļi 2. daļaComplementary Pathways Part 2Lejuplādēt
Talantu partnerībasTalent Partnerships Lejuplādēt
Bezvalstniecības statistikas ESStatelessness statistics in the EU Lejuplādēt  
Pilsonības procedūras selektivitāte un pievilcība trešo valstu pilsoņiem ESSelectivity and attractiveness of citizenship procedure for TCNs in the EU Lejuplādēt
Uzņēmuma ietvaros pārcelta darbinieka uzturēšanās atļaujas derīguma termiņšThe period of validity of the intra-corporate transferee permit Lejuplādēt
Valsts migrācijas tiesību aktu struktūra un izmantotā terminoloģijaStructure of national migration laws and terminology usedLejuplādēt
Valsts komunikācijas stratēģijas izstrāde attiecībā uz atgriešanos un reintegrāciju (1. daļa)The elaboration of a national communication strategy on return and reintegration (part 1)Lejuplādēt
Valsts komunikācijas stratēģijas izstrāde attiecībā uz atgriešanos un reintegrāciju (2. daļa)The elaboration of a national communication strategy on return and reintegration (part 2)Lejuplādēt  
Darba tirgus testsLabour Market Test Lejuplādēt
Nepavadītu nepilngadīgo no Afganistānas stāvoklis un profils 1. daļaSituation and profile of unaccompanied minors from Afghanistan Part I Lejuplādēt
Nepavadītu nepilngadīgo no Afganistānas stāvoklis un profils 2. daļaSituation and profile of unaccompanied minors from Afghanistan Part II Lejuplādēt
Nepavadīti nepilngadīgie – vecuma noteikšanas metodes, ko lieto ES dalībvalstisUnaccompanied minors – age assessment methods used by Member States Lejuplādēt  
Apmeklētāji aizturēšanas centrosVisitors in detention centers Lejuplādēt
Medicīniskās prasības un izraidīšana  Medical claims and expulsion Lejuplādēt
Nodoms studēt starptautiskiem studentiemIntention to study for international students Lejuplādēt
Vīzu prasības izdošanas procedūrāsVisa requirements in extradition procedures Lejuplādēt
Bērna labākās intereses – nepavadīti nepilngadīgie starptautiskās aizsardzības tiesvedībās  Best interests of the child – Unaccompanied minors in international protection proceedings Lejuplādēt
Sīrijas personu apliecinoši dokumenti un naturalizācijaSyrian identity documents and naturalisation Lejuplādēt
Starptautiskie studentiInternational Students – Update Lejuplādēt
Direktīvas (ES) 2016/801 15. pants – Brīvprātīgā darba shēma vai stažieriArticle 15 of the Directive (EU) 2016/801 – voluntary service scheme or trainees Lejuplādēt
Skip to content