EMN

Integrācijas politika un pasākumi migrantēm no trešām valstīm

Publicēts nacionālais ziņojums EMT pētījumam par Integrācijas politiku un pasākumiem migrantēm no trešām valstīm, kurā apskatītais laika posms ir no 2016. līdz 2021. gadam. Ziņojumā pētīta Latvijā īstenotā integrācijas politika un atbalsta pasākumi, īpašu uzmanību pievēršot migranšu, kuras likumīgi uzturas Latvijā,  integrācijas aspektiem. Nacionālajā ziņojumā integrācijas pieeja tiek apskatīta tādās jomās kā izglītība, nodarbinātība, uzņēmējdarbība, veselības aprūpe, mājokļa pieejamība, sociālā iekļaušanās, integrācijas un valodu kursi. Tāpat darbā ir informācija par trīs labās prakses piemēriem Latvijā, kad īstenotā projekta mērķgrupa ir migrantes.

Skip to content