EMN

EMT pētījums par sezonas darbiniekiem ES un Lielbritānijā

Sezonas darbs ir pagaidu darba veids, kas saistīts ar noteiktiem gadalaikiem un konkrētām ekonomikas nozarēm, piemēram, lauksaimniecību vai tūrisma nozari. EMT pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta sezonas darbam, ko veica trešo valstu pilsoņi. Pētījumā konstatēts, ka sezonas darbinieki galvenokārt ir gados jauni, kuri galvenokārt strādā lauksaimniecībā, tūrismā un ražošanā. Tie galvenokārt nāk no kaimiņreģionu valstīm, Ukraina ir visbiežāk sastopamā izcelsmes valsts.

Pieņemot Sezonas darbinieku Direktīvu, arvien lielāka uzmanība tika pievērsta sezonas darbinieku uzņemšanas politikas īstenošanai un viņu tiesību aizsardzībai. Līdz 2019. gadam visas dalībvalstis, kurām Direktīva ir saistoša, to bija iestrādājušas savos tiesību aktos. Uzņemto sezonas darbinieku skaits 2019. gadā svārstījās no aptuveni 300 Latvijā līdz vairāk nekā 46 000 Polijā. Analīze rāda, ka vairākas dalībvalstis sezonas darbiniekiem piekļuvi sociālajam atbalstam ierobežoja, jo īpaši attiecībā uz bezdarbnieku un ģimenes pabalstiem. Tāpat Direktīvā ietvertā “pienācīga dzīves līmeņa” definīcija arī atšķiras dažādās dalībvalstīs. Lai gan darba vides un apstākļu uzraudzība notiek visās dalībvalstīs, tomēr pastāv risks ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi varētu netikt atklāti, jo sezonas darbinieki bieži ir maz informēti par viņu tiesībām.

Pētījumā arī īsi izklāstītas COVID-19 uzliesmojuma tiešās sekas sezonas darbam, kā arī pasākumi, ko dalībvalstis veikušas, lai mazinātu tā sekas. Tas ietver atļauju pagarināšanu sezonas darbiniekiem, kuri jau atrodas valstī, kā arī ceļošanas ierobežojumu atcelšanu. Dažās dalībvalstīs sezonas darbinieki pandēmijas laikā ir ieguvuši lielāku sabiedrības atpazīstamību.

Plašāka informācija: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/attracting-and-protecting-rights-seasonal-workers-attracting-and-protecting-rights-seasonal_en

Skip to content