EMN

Pārvietotās personas pirmās uzņemšanas un tranzīta valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis

EMT politikas pārskats “Pārvietotās personas pirmās uzņemšanas un tranzīta valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis” (Prospects for displaced persons in non-European Union (EU) first reception and transit countries) sniedz informāciju par stratēģijām un iniciatīvām, ko ieviesušas Eiropas Migrācijas tīkla (EMT) dalībvalstis, lai uzlabotu pārvietoto iedzīvotāju izredzes pirmās uzņemšanas un tranzīta valstīs, kuras nav ES dalībvalstis.

Kopš 2022. gada maija vairāk nekā 100 miljoni cilvēku visā pasaulē tika piespiedu kārtā pārvietoti. Daudzi bēgļi parasti paliek savas izcelsmes vietas kaimiņvalstīs, bet šīm valstīm bieži trūkst resursu, lai sniegtu viņiem atbalstu. Vairāk nekā pusei no EMT dalībvalstīm, kas sniedza informāciju, ir izstrādātas stratēģijas un politika, lai uzlabotu pārvietoto personu izredzes pirmās uzņemšanas un tranzīta valstīs, kuras nav ES dalībvalstis. To mērķi ir dažādi, sākot no cieņas, pašpaļāvības un cilvēktiesību veicināšanas līdz neatbilstīgas migrācijas un piespiedu pārvietošanas problēmu pamatcēloņu risināšanai, kā arī atbalsta sniegšanai migrācijas pārvaldībai un turpmākas migrācijas novēršanai.

Pārskatā arī mēģināts sniegt veiksmīgo programmu un iniciatīvu piemērus, apzinot labas prakses piemērus un pētot iespējas vēl vairāk stiprināt un sekmēt partnerību un sadarbību. Visbiežāk tika ziņots par saistīto humānās – attīstības – miera pieejas izmantošanu, elastīga un paredzama daudzgadu finansējuma paredzēšanu un vietējo iedzīvotāju iekļaušanu iniciatīvu darbības jomā.

Pārvietota persona – trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, kam ir bijis jāpamet sava izcelsmes valsts vai reģions un kas nevar tur atgriezties pie drošiem un ilgstošiem nosacījumiem, piemēram, persona, kas ir bēgusi no bruņota konflikta vai ilgstošas vardarbības apgabaliem, vai persona, kuras cilvēktiesības ir nopietni apdraudētas vai kas ir cietusi no sistemātiskiem vai vispārējiem cilvēktiesību pārkāpumiem.

Skip to content