EMN

Pavadīto bērnu tiesības tikt uzklausītiem starptautiskās aizsardzības procedūrā

Eiropas migrācijas tīkla (EMT) politikas pārskats “Pavadīto bērnu tiesības tikt uzklausītiem starptautiskās aizsardzības procedūrās” (Accompanied children’s right to be heard in international protection procedures) sniedz pārskatu par to, kā EMT dalībvalstīs un Norvēģijā tiek īstenotas pavadītu bērnu tiesības tikt uzklausītiem, tostarp par labu praksi, problēmām un gūto pieredzi.

Pavadīti bērni ir tie, kas ierodas dalībvalstu teritorijā kopā ar saviem vecākiem vai pieaugušo, kas ir atbildīgs par viņiem un nodrošina bērna aprūpi vai nu saskaņā ar tiesību aktiem, vai attiecīgās ES dalībvalsts praksi.

Bērni, kuri migrē kopā ar vecākiem, saskaras ar unikāliem izaicinājumiem un neaizsargātību. Tāpēc ir būtiski, lai viņu tiesības paust savu viedokli tiktu pilnībā īstenotas starptautiskās aizsardzības procedūrās. 2021. gadā attiecībā uz nepilngadīgajiem tika iesniegti aptuveni 190 000 starptautiskās aizsardzības pieteikumu, no kuriem lielākā daļa bija pavadīti bērni.

Starptautiskās aizsardzības pieteikumu izskatīšana pavadītajiem bērniem var būt īpaši sarežģīta. Dažos gadījumos bērni var nevēlēties dalīties ar noteiktu informāciju vecāku vai par viņiem atbildīgo pieaugušo klātbūtnē, vai arī otrādi, vecāki nevēlas, lai noteiktu informāciju atklāj bērns.

Personiska intervija pavadītiem bērniem starptautiskās aizsardzības procedūru kontekstā parasti tiek nodrošināta gandrīz visās EMT dalībvalstīs un Norvēģijā. Tomēr valstīs prasības un nosacījumi ir atšķirīgi, tostarp vecuma ierobežojumi, vecāku un bērna piekrišana, kā arī bērna brieduma apsvērumi. Politikas pārskatā ir iespējams iepazīties ar dažādiem izaicinājumiem kā arī ar labiem prakses piemēriem.

Bērna (labākās) intereses – jēdziens, kas ietver trīs elementus: materiālās tiesības, interpretējam tiesību pamatprincipu un procedūras noteikumu, kura mērķis ir nodrošināt pilnīgu un efektīvu visu to tiesību izmantošanu, kas atzītas Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijā, un kura galvenais apsvērums ir nodrošināt bērna holistisku attīstību.

Skip to content