EMN

Publicēts politikas pārskats “Likumīgo ceļu izpēte, lai aizpildītu darba tirgus vajadzības”

Eiropas migrācijas tīkls ir publicējis jaunu politikas pārskatu “Likumīgo ceļu izpēte, lai apmierinātu darba tirgus vajadzības” (angļu valodā Exploring Legal Pathways to Fulfil Labour Needs), kurā ir pētītas tendences, inovatīvas metodes un pieejas migrācijas pārvaldībā talantu partnerības jomā, kas vērstas uz likumīgu darba spēka migrāciju, mobilitāti un prasmju attīstību.

Kā uzsvērts jaunajā Migrācijas un patvēruma paktā, likumīgu ceļu izstrāde ir svarīgs instruments ne tikai darbaspēka migrācijas, prasmju saskaņošanas un darbaspēka trūkuma novēršanas kontekstā, bet arī potenciāli  var veicināt nelikumīgās migrācijas samazināšanos.

Politikas pārskatā apkopotā informācija liecina, ka lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu ir ieviestas iniciatīvas, kuru mērķis ir darbaspēka migrācija, mobilitāte un prasmju attīstīšana. Partnerības iniciatīvas ar trešām valstīm, kas pašlaik notiek dalībvalstīs, izpaužas dažādos veidos, un dalībvalstis tās pašlaik īsteno ar divpusēju nolīgumu, programmu un projektu starpniecību. Dažās dalībvalstīs ir ar nodarbinātību saistītas likumīgas migrācijas sistēmas vai shēmas, kas paredzētas konkrētām tautībām un/vai profesijām un nozarēm. Latvija līdz šim nav īstenojusi divpusējas partnerības pasākumus un iniciatīvas  ar trešajām, valstīm, lai mērķtiecīgi piesaistītu darbaspēku nozarēs, kurās vērojams darbaspēka iztrūkums.

Attiecībā uz papildu iespējām starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, lai sekmētu viņu iekļaušanos darba tirgū, lielākā daļa dalībvalstu, tajā skaitā Latvija, ir ziņojušas, ka nav īstenotas iniciatīvas šajā jomā. Savukārt, atsevišķi projekti ir notikuši Francijā, Vācijā un Somijā.

Skip to content