EMN

Publicēts ziņojums “Bērni migrācijā 2020. gadā”

Komisijas Paziņojumā par bērnu aizsardzību migrācijā 2017. gadā tika apstiprināti pasākumi, lai veicinātu visu migrantu bērnu aizsardzību Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī. Publicētajā ziņojumā ir izklāstīti uzlabojumi, kas veikti 24 dalībvalstīs un Norvēģijā 2020. gadā. Dalībvalstu īstenotie pasākumi ir apskatīti tādās jomās kā identifikācija, reģistrācija, uzņemšana, patvēruma procedūras, alternatīvā aprūpe, izglītības pieejamība, aizbildnība un tiesu pieejamība. Ziņojumā apkopota informācija par izmitināšanas un aprūpes standartu izvērtējumu un īpašām pieejām konkrētām nepilngadīgo vecuma grupām, nepilngadīgo izmitināšana īpaši pielāgotās vai paplašinātās telpās, kas atbilst viņu vajadzībām, un apmācības uzlabošana policistiem, bērnu dienestiem un uzņemšanas/ izmitināšanas sistēmas darbiniekiem, kas strādā ar nepilngadīgiem migrantu bērniem. Nevalstisko organizāciju sniegtie papildu materiāli palīdz ilustrēt labās prakses piemērus un noteikt pastāvošos trūkumus attiecībā uz bērnu aizsardzību migrācijas jomā.

Lai gan pēdējos gados ES reģistrēto migrantu bērnu skaits ir samazinājies, to skaits, tostarp nepavadītu nepilngadīgo skaits, 2020. gadā saglabājās augsts. Saskaņā ar Eurostat datiem dalībvalstis un Norvēģija ir saņēmušas aptuveni 13 550 patvēruma pieteikumus no nepavadītiem nepilngadīgajiem.

Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, dalībvalstis ieviesa pagaidu pasākumus, lai mazinātu pandēmijas radītās sekas migrantu bērnu veselībai. Piemēram, personāla pamatnostādnes ir ieviestas kā daļa no nepavadītu nepilngadīgo identifikācijas un reģistrācijas. Kā arī ir īstenoti pasākumi, lai saglabātu piekļuvi tiesu sistēmai/procesuālajām garantijām un visu skolēnu (tostarp migrantu izcelsmes) piekļuvei izglītībai.

Skip to content