EMN

Publicēts izpētes darbs “Trešo valstu valstspiederīgo- cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana, identificēšana un aizsardzība”

Jaunākā Eiropas Migrācijas tīkla izpētes darba sintēze norāda uz normatīvo regulējumu Eiropas Savienībā un dalībvalstu līmenī, kas attiecas uz iespējamo cietušo atpazīšanu, identificēšanu un aizsardzību.

Cilvēku tirdzniecība ir noziegums pret cilvēka pamattiesībām. Tā var izpausties vairākos veidos, piemēram kā, seksuāla izmantošana, piespiedu darbs vai pakalpojumi, verdzība, kā arī orgānu izņemšana. Šāda prakse ir aizliegta ar daudziem ES un starptautiskiem instrumentiem. Tomēr pastāvīgais pieprasījums pēc seksuālajiem pakalpojumiem un darba ņēmējiem ar zemām algām, joprojām sniedz cilvēku tirgotājiem iespējas izmantot cilvēkus.

Trešo valstu valstspiederīgie ir vairāk nekā puse no visiem ES dalībvalstīs reģistrētajiem upuriem, un nepilngadīgie bez pavadības un patvēruma procedūrā esošie ir pakļauti īpašam riskam kļūt par upuriem. Šajā pētījumā sniegts pārskats par pasākumiem un labo praksi saistībā ar cilvēku tirdzniecībā cietušo trešo valstu valstspiederīgo atpazīšanu, identificēšanu un aizsardzību 25 ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Gruzijā no 2015. gada janvāra līdz 2020. gada decembrim.

ES līmenī ir izveidoti vairāki instrumenti cilvēku tirdzniecības apkarošanai, nodrošinot sistēmu cietušo identificēšanai un aizsardzībai, un nostiprinātas trešo valstu valstspiederīgo tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz sociālo nodrošinājumu, sociālo palīdzību un sociālo aizsardzību.

Valstu līmenī galvenās tendences no 2015. līdz 2020. gadam ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Gruzijā ir institucionālās, politikas un likumdošanas attīstības tendences. Piemēram, vairākas dalībvalstis ir ieviesušas koordinācijas sistēmas, lai veicinātu un pastiprinātu savu darbību, kā arī pieņemot vai atkārtoti pieņemot valstu rīcības plānus cilvēku tirdzniecības novēršanai un apkarošanai. Dalībvalstis arī ir īstenojušas praktiskus pasākumus izpratnes veicināšanai, piemēram, informācijas bukleti un informācijas dienas, plašsaziņas līdzekļu atspoguļojums par cilvēku tirdzniecību.

Sadarbībai ir izšķiroša nozīme cīņā pret cilvēku tirdzniecību. ES līmenī tas sniedzas no informācijas un labās prakses apmaiņas mehānismiem līdz kopīgiem pasākumiem, kas pastiprina sadarbību starp kompetentajām iestādēm, kā arī īpašām ad hoc iniciatīvām, reaģējot uz jaunām vajadzībām vai problēmām. Starptautiskā līmenī vairākas dalībvalstis sadarbojas pret cilvēku tirdzniecību caur vairākām organizācijām un to struktūrām, piemēram, ar Starptautisko Kriminālpolicijas organizāciju (Interpols) un Starptautisko Migrācijas organizāciju. Sadarbība tiek turpināta arī ar trešām valstīm, lai nodrošinātu cilvēku tirdzniecības upuru drošu atgriešanos un reintegrāciju.

Skip to content